วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

“พิธีปิดค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย วันนี้เป็นกิจกรรมนำนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนรู้
ดูงานศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 3 ฐานการเรียนรู้
และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู วิทยากร และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ อำเภอศรีเชียงใหม่-โพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย