วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 2  สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ภาค ค ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายขจรศักดิ์  สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานสนามสอบ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด

ในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสังกัดมัธยมศึกษา 20 คน รวมทั้งหมด 62 คน

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

ฉบบท 2-8-2563