วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ ผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นการประเมินผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 44 ราย วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นการประเมินผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 30 ราย ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม การสอบครั้งนี้กำหนดประกาศผล ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน http://peonan.go.th ซึ่งในการสอบครั้งนี้โดยมีนายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ มีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายเสรี พิมพ์มาศ ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ให้กำลังใจคณะทำงาน ผู้เข้าสอบ และสังเกตการสอบดังกล่าว

 

20863 4

 

20863 1

 

20863 2

 

20863 5

 

20863 6

 

20863 8

 

20863 9