วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 10กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

รับการตรวจกำกับ ติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ จังหวัด น่าน แพร่ เชียงราย และพะเยา)

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 3-9-2563