วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น "การปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษารวมทั้งอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะ" กับคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ภาพโดย หัสยา พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 

110863 2

 

110863 1

 

 

110863 3