วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชายไทยภูเขา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาจังหวัดพะเยา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

และพัฒนาทักษะกีฬาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป

ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์)

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 4-9-2563