วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวไอยรา สังฆะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/MHKPEO/posts/3547670618584522

การประชมคณะกรรมการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการจงหวดมหาสารคาม ครงท 6 2563