วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยนายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้ โดยมีคณะผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 1 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาการทุจริตแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 115 คน และไม่มาเข้าสอบจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (ภาค ก) ณ อาคาร 3 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ขาวสอบผอ.รร. 1