วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยนายอานิน สุขณะล้ำ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยมีคณะผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 12 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและการทุจริตแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 927 คน และไม่มาเข้าสอบจำนวน 59 คน ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (ภาค ก) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/MHKPEO/posts/3550710214947229

สอบ ผอ 12 กย 63