วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NET/Pre NT โดย นายอานิน สุขณะล้ำ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติพบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/MHKPEO/posts/3550603534957897

เตรยม o net