วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรม

ไม่เหมาะสมจุดตรวจอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ร่วมกับ ฉก.ชน.สพป.นค.1, เครือข่าย พสน. อำเภอสระใคร และอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รวม 16 ราย  ร่วมออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ประจำปี ๒๕๖๓  พื้นที่ออกตรวจอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การออกตรวจในครั้งนี้

ไม่พบนักเรียนหนีเรียนหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการของศูนย์เสมารักษ์

และ พสน. อำเภอสระใครได้พูดคุยให้คำแนะนำและมอบหนังสือราชการให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้า

ที่เป็นจุดที่นักเรียนนิยมไปใช้บริการ ช่วยดูแลสอดส่องนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องของเวลาในการเข้าใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง