วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Bic Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID - 19

ณ พระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 5-9-2563