วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธ ที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563
ประธานที่ประชุมโดย นายสำราญ ชวนวัน
ภาพ/ข่าว...ฐิติกา นำเผยแพร่...ธนิษฐา

256227256232

256239256240

256245256246