วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดสิงห์บุรี เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

กจกรรมบรรยาย.2