วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อกลั่นกรองการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และกลั่นกรองขอความเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.772994126600209

let9-10-63-2