วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.. 2563 โดยนายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้ทั้งนี้ จะประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://www.singprovincial.go.th ต่อไป ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี

ขาวสอบผอ.รร. 1