วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ เป็นประธานอนุกรรมการในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

อกศจบคคล2