วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

15 ต.ค.2563 ท่านรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ  เป็นประธานมอบเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563 ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 ราย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์  2) นางเธียรธารา อ้นน้อย  3)นายสมชาย ตั่นทรัพย์สิน  4) นางสุนทรี  วัฒนสุนทร  5) นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง

121619687 921628795329636 1014583979303355163 o