วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

ณ บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมีนายกมล เชียงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 16-11-63