วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดพะเยา

เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2563

โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม (อาคารหลังใหม่) ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

ฉบบท 17-11-63