วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการนำเสนอการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นศ.ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาวพิชญา สุมณฑา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวิณีย์ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มในครั้งนี้ด้วย