วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ แบบทดสอบและใบประกาศออนไลน์ ” ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์ ครูชำนาญการ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้