วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวีระ ทวีสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นางสาวสุกานดา ศรีประชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ผู้แทนสมาคมฯ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี