วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

181163

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ การเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจนและโครงการ 3 ม. ร่วมบูรณาการโครงการโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม