วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 ราย, สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 ราย และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 5 ราย รวม 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.804366923462929

let18-11-63