วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563 พร้อมด้วยนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ เป็นประธานอนุกรรมการในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

JEE 5950 resize

JEE 5955 resize

JEE 5936 resize

JEE 5911 resize

JEE 5919 resize

JEE 5945 resize