วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บรรจ ผอ. รอง ผอ.และคร

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบที่ ๘) จำนวน ๑๘ ราย และ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) จำนวน ๑ ราย พร้อมด้วยรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (รอบที่ ๓) จำนวน ๖ ราย (กรณีขอใช้บัญชี กศจ.ชัยภูมิ) โดยมี นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการจังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการรายงานตัว ได้ปฐมนิเทศและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รายงานตัวในครั้งนี้ และนายยุทธนา ทองภา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วย ศน.วัชรี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เรื่องระเบียบและการแต่งกายข้าราชการ ก่อนเดินทางไปรายงานตัว ณ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่สังกัดต่อไป