วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ข่าว ศธจ.ลำปางวันที่ 6 มกราคม 2564 

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์

ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นักศึกษาจังหวัดลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามแผนประจำเดือน

ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

ขาว664

พสน6มค2564

อนาคตเดก6มค64

อนพฒ

ประชมครกรณพเศษ7มค2564