วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พะเยาร่วมใจต้านโควิด 19

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทำกิจกรรมฯ

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 3-1-64