วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.835696043663350

let7-1-64-1