วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

line1 

เวทีสานเสวนา “การบูรณาการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส” จังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดีที่7 ม.ค.2564 เวลา 09.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการเสวนาเรื่อง “การบูรณาการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส” จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รีสอร์ท แอนต์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และนางทับทิม ปานคเชนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมการเสวนาในครั้งนี้
โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัยระยะที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันให้เกิดความสมอภาคทางสังคม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตจากการศึกษา...
 
line2