วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

mk-1