วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

mk-3

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ