วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 mk2 

 วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม