วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ใช้ระบบ ZOOM ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้ง 5 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)

 4