วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.เพชรบูรณ์) รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ สังกัด สพฐ. จำนวน 10 ราย โดยมี ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมยินดีกับครูบรรจุใหม่พร้อมแนะนำการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส และแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดี โดยให้ยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ “ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา” และให้ยึดหลักการดำเนินชีวิต 4 ประการ ดังนี้ “ความดี คุณธรรมจริยธรรม กตัญญู หน้าที่ความรับผิดชอบ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตข้าราชการครู ซึ่งคนที่มาเป็น "ครู" มิใช่เรื่องของความบังเอิญ และไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามนโยบาย กศจ.เพชรบูรณ์ “Smart Teachers 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำเสนอหนังสืออ่านประกอบหน้าชั้นเรียน ที่จะช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่ บ้านหนองนารี) อ.เมืองเพชรบูรณ์