วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนการสอนในช่วงปิดตามประกาศของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

 6