วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

8 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยการนำของนางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทีมสายใต้ ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตาม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา อ.เมือง จ.สุโขทัย ทั้งนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงการจัดแผนการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนตามประกาศของจังหวัดสุโขทัย ...

 7