วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้คณะกรรมการ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง
เพมหวเรอง 39
001
 
ผอธดา
ผอนก
002
003
004