วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

จดหมายขาวใหม อาชพ 1

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบให้ นางภคมน หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บูรณาการร่วมกับ โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑