วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

        วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.838928830006738

let13-1-64-1