วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

       วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์การประเมิน และคู่มือประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.839354223297532

let14-1-64-1