วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อให้แผนงาน/โครงการมีความถูกต้อง สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

 

_2564_๒๑๐๑๑๔.jpg