วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม ฯ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการทำงาน และระเบียบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

34