วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ประธาน) และคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประชุมกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา 33 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี