วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560 ครั้งที่ 1/2564

โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 6-1-64