วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

10 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประยุทธ นาวายนต์ เป็นประธาน มีดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นเลขานุการและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองวาระก่อนนำเข้าประชุม กศจ.สุโขทัยในลำดับต่อไป...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)

 9