วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี (ประธาน) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี

35