วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ประธาน) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

37