วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

New จดหมายขาวประชาสมพนธ จตอาสา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นำข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day ภายในและรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย